آزمون‌ساز

افزونه آزمون‌ساز به شما اجازه می‌دهد تا بی نهایت آزمون، امتحان و تست را ایجاد…


Quiz Maker team 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

Watu Quiz

Creates exams, surveys, and quizzes with unlimited number of questions and answers. Assigns grade after…


Kiboko Labs 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Chained Quiz

Create a quiz where the next question depends on the answer to the previous question.…


Kiboko Labs 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

ResultPress

This plugin enable result system in your wordpress site.


Rasel Ahmed 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.6.28 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

HEXAM

Provide online exams,quizzes in your wordpress web site.


Elvin Haci 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.1.4 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

Watu to MailChimp

A bridge between the Watu Quiz plugin and MailChimp /*** This program is free software:…


Kiboko Labs 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.9 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Exam Matrix

Wordpress online quiz plugin for making unlimited online quiz and exam.


Udit Rawat 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.7.41 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

Quizzes for BuddyPress

Control BuddyPress groups membership through quizzes from popular quiz plugins. Currently supports Watu, WatuPRO and…


Kiboko Labs 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.13 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

YaExam

YaExam is a flexible, open-source Online Exam solution built on WordPress. Create and manage online…


YaExam 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.15 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

WpCues Basic Quiz

Create math / html / multimedia rich quiz. Award Mozilla Open Badges, Create colorful charts…


wpcues 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.2.37 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

EmbedQuiz

This plugin connects WordPress to EmbedQuiz.com. Use Gutenberg Blocks, Shortcodes, and Legacy Widgets to embed…


EmbedQuiz کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.5 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش