محدودسازی دسته‌ها

در صفحه مدیریت، دسته‌هایی را که کاربران می‌توانند مشاهده، افزوده و یا ویرایش کنند محدود…


Matthew Muro 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.18 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Member Access

Member Access is a WordPress plugin that allows an administrator to require that users be…


Chris Abernethy 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.3.2 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

CGC Maintenance Mode

This plugin allows you to put your site into maintenance mode, by allowing only users…


Pippin Williamson 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.23 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

Age Verify

A simple way to ask visitors for their age before viewing your content.


Chase Wiseman 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.4.30 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

Simple Restrict

Restrict pages based on permissions assigned to pages and granted in user profiles.


Awaken Solutions Inc. 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.18 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Restrict Taxonomies

This plugin restrict the taxonomies terms that users can view, add, and edit in the…


Sladix 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.23 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

Restrict User Registration

Allows you to restrict registration for custom usernames, email addresses and custom email service providers


Samuel Elh 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.4.30 بروزرسانی شده در 8 سال پیش