چند زبانه

Go multilingual in a simple and efficient way. Keep writing posts, creating categories and post…


WP SYNTEX 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Translate WordPress with GTranslate

Translate WordPress with Google Translate multilanguage plugin to make your website multilingual. Complete multilingual solution…


Translate AI Multilingual Solutions 400,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

WP Translitera

Плагин для транслитерации постоянных ссылок записей, стараниц, тегов, медиа и файлов Plug-in for transliteration permanents…


Evgen Yurchenko 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.18 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

My WP Translate

Simple yet powerful Translate plugin for WordPress. Can be used with most of the themes…


MyThemeShop 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.5 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Polylang Theme Strings

Automatic scanning of strings translation in the theme and registration of them in Polylang plugin.…


Modeewine 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.22 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Admin Locale

This plugin allows you to change the language of the admin panel without changing the…


Louy Alakkad 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

Simple Slug Translate

Simple Slug Translate can translate the post, page, category and taxonomy slugs to English automatically.


Ko Takagi 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش