چند زبانه

Go multilingual in a simple and efficient way. Keep writing posts, creating categories and post…


WP SYNTEX 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Lingotek Translation

Convenient cloud-based localization and translation for WordPress.


Lingotek and Frédéric Demarle 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.4 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Bogo

A straight-forward multilingual plugin. No more double-digit custom DB tables or hidden HTML comments that…


Takayuki Miyoshi 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

فیلتر افزونه‌ها

افزونه‌های انتخاب شده را برای هر صفحه به صورت پویا فعال کنید. پاسخ با فیلتر…


enomoto@celtislab 9,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Admin Locale

This plugin allows you to change the language of the admin panel without changing the…


Louy Alakkad 9,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

Language Fallback

Set a language as a fallback for the chosen language (e.g. "Deutsch" as a fallback…


Bernhard Kau 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

BuddyPress Multilingual

BuddyPress Multilingual allows BuddyPress and BuddyBoss sites to run fully multilingual using the WPML plugin.


OnTheGoSystems 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Flag Icons

نمایش آیکون پرچم برای تغییر زبان سایت


Vasilis Triantafyllou, Dimitrios Chatzidimitriou 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.9 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

WordPress Language

Run localized WordPress sites easily. Select the language and everything else happens automatically.


OnTheGoSystems 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.35 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

زبانهای مرجع

زبان هایی را که در وردپرس نمایان میشود را به ترتیب اولویت انتخاب کنید.


Pascal Birchler 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش