چند زبانه

Go multilingual in a simple and efficient way. Keep writing posts, creating categories and post…


WP SYNTEX 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Bogo

A straight-forward multilingual plugin. No more double-digit custom DB tables or hidden HTML comments that…


Takayuki Miyoshi 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Admin Locale

This plugin allows you to change the language of the admin panel without changing the…


Louy Alakkad 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 11 سال پیش

فیلتر افزونه‌ها

افزونه‌های انتخاب شده را برای هر صفحه به صورت پویا فعال کنید. پاسخ با فیلتر…


enomoto@celtislab 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

BuddyPress Multilingual

BuddyPress Multilingual allows BuddyPress and BuddyBoss sites to run fully multilingual using the WPML plugin.


OnTheGoSystems 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Language Fallback

Set a language as a fallback for the chosen language (e.g. "Deutsch" as a fallback…


Bernhard Kau 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Flag Icons

نمایش آیکون پرچم برای تغییر زبان سایت


Vasilis Triantafyllou, Dimitrios Chatzidimitriou 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.9 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

WordPress Language

Run localized WordPress sites easily. Select the language and everything else happens automatically.


OnTheGoSystems 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.38 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

Hreflang Manager

The Hreflang Manager plugin provides you an easy and reliable method to implement hreflang in…


DAEXT 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش