WordPress.org

درباره

آداب

آداب

در پروژه متن باز وردپرس، ما متوجه شدیم که بزرگترین سرمایه جامعه‌ای است که گسترش داده‌ایم. به صورت کلی این پروژه پیرو اصول اساسی فلسفه کلیسای جامع و بازار است.

  • مشارکت در پروژه منبع باز وردپرس به نفع کل جامعه وردپرس است، نه یک شخص یا کسب کار خاص. همه اقدامات انجام شده به عنوان مشارکت کننده باید با در نظر گرفتن منافع جامعه انجام شود.
  • مشارکت در پروژه متن باز وردپرس برای همه آزاد است، بدون توجه به قابلیت‌ها، مهارت، وضع مالی یا هر شاخص دیگری.
  • پروژه متن باز وردپرس یک جامعه کاملا داوطلبی است. حتی در هنگامی که مشارکت کنندگان از طرف بعضی شرکت ها پشتیبانی مالی می شوند، این زمانی که در پروژه صرف می کنند به سود کل جامعه متن باز می باشد.
  • هر عضوی از این جامعه می‌تواند با در اختیار گذاشتن زمانش جهت مشارکت در پروژه در هر یک از بخش‌های طراحی، کد نویسی، مستندات، ساخت جوامع و غیره کمک کند. برای اطلاعات بیشتر به make.wordpress.org مراجعه کنید.
  • جامعه پروژه متن باز وردپرس به تنوع اهمیت می دهد. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا هرکسی که به ما می پیوندد احساس کند با آغوش باز پذیرایشان هستیم، برای نمونه با جلو گیری از رفتار هایی مانند تبعیض، تحریک به خشونت، ترویج نفرت و رفتارهای ناشایست دیگر.