زبانهای مرجع

زبان هایی را که در وردپرس نمایان میشود را به ترتیب اولویت انتخاب کنید.


Pascal Birchler 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Transliterado

This plugin gives better transliteration of non-ASCII characters in slugs.


Bertilo Wennergren 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.5 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

WPT Custom Mo File

WPT Custom Mo File is a powerful translation plugin that helps you use your own…


WP-Translations Team 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Easy Translator

Easy Translator is a machine translator for blog posts and a plugin translation tool for…


Manoj Thulasidas 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.19 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

My Review

My Review plugin helps you format your post as a review.


Mike T. 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.5.1 بروزرسانی شده در 14 سال پیش

MotaWord Translation

MotaWord translates and localizes your WordPress site into 95+ languages fast and economically using professional…


MotaWord Engineering 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

YD Setup Locale

Automatically sets up the WP language environment based on first part of url. Will setup…


Yann Dubois 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.7.1 بروزرسانی شده در 13 سال پیش

Transifex WP Translation

Translate WordPress sites directly on the page using Transifex Live localization tools.


Mucunguzi Ayebare Brooks 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.35 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Flag Me

Flag Me enables you to add a country flag before the title of your posts…


Antonio Caggiano 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.3.28 بروزرسانی شده در 7 سال پیش