زبانهای مرجع

زبان هایی را که در وردپرس نمایان میشود را به ترتیب اولویت انتخاب کنید.


Pascal Birchler 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Transliterado

This plugin gives better transliteration of non-ASCII characters in slugs.


Bertilo Wennergren 900+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.5 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

Easy Translator

Easy Translator is a machine translator for blog posts and a plugin translation tool for…


Manoj Thulasidas 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.12 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Supertext Translation

This plugin allows you to order human translations for your pages and posts using Supertexts…


Supertext AG 30+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

My Review

My Review plugin helps you format your post as a review.


Mike T. 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.5.1 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

Translation Stats

Show plugins translation stats on your WordPress install.


Pedro Mendonça کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 6 روز پیش

YD Setup Locale

Automatically sets up the WP language environment based on first part of url. Will setup…


Yann Dubois کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 2.7.1 بروزرسانی شده در 11 سال پیش

Transifex WP Translation

Translate WordPress sites directly on the page using Transifex Live localization tools.


Mucunguzi Ayebare Brooks کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.29 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Flag Me

Flag Me enables you to add a country flag before the title of your posts…


Antonio Caggiano کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 4.3.22 بروزرسانی شده در 4 سال پیش